ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN070

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK070 – Bài: DVSN070

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).
Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC070

TOÁN VUI

BTV070a – Khỉ con ăn cắp quả chuối của khỉ già và chạy được 14 bước thì khỉ già hay được và bắt đầu rượt theo để lấy lại. Khỉ con chạy 10 bước thì khỉ già chạy được 5 bước, nhưng 5 bước này thì bằng 12 bước của khỉ con. Hỏi vậy khi khỉ già bắt kịp khỉ con và lấy lại quả chuối, thì khỉ con đã đi được mấy bước?

BTV070b – Năm ngoái là năm 2010. Chỉ dùng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và sắp xếp các con số trong khoảng từ 0 đến 9, không cần theo thứ tự nhưng mỗi con số chỉ được dùng 1 lần, để có kết quả 2010. Thí dụ: 36 x 57 – 42 = 2010.

 

LỚI GIẢI: Kỳ BK069


BTV069a
Giữa 21 cây có 20 khoảng. Vậy, khoảng lề đường Âu Cơ có trồng cây dài 50m x 20 = 1,000m.
Bốn khoảng cách ngoại lệ đo được 60m x 4 = 240m. Có 20 – 4 = 16 khoảng cách còn lại mà độ dài tổng cộng là 1,000m – 240m = 760m.
Vậy, độ dài trung bình của các khoảng cách còn lại bằng 760m / 16 = 47.5m

BTV069b
Tháng Sáu có 30 ngày, tức là 4 tuần + 2 ngày. Nếu tháng Sáu có 5 cuối tuần, thì cuối tuần thứ 5 phải rơi vào 2 ngày chót của tháng. Nói khác đi, thì thứ Bảy và Chủ nhật của tháng Sáu nầy phải nhằm ngày thứ 29 và 30.
Suy ra, ngày 1 tháng 7 là ngày thứ Hai và sau 4 tuần lễ, tức là ngày 29 tháng 7 cũng là ngày thứ Hai.
Do đó: 30/7 là ngày thứ Ba và 31/7 là ngày thứ Tư.
Tóm lại: nếu tháng Sáu có 5 cuối tuần, thì ngày cuối cùng của tháng Bảy kế tiếp là ngày thứ Tư.

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK071

 
%d bloggers like this: