ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN071

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK071 – Bài: DVSN071

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC071

TOÁN VUI

BTV071a – 49 người cùng dự tranh tennis bằng cách đấu loại trực tiếp. Hỏi vậy: phải cần bao nhiêu trận đấu mớt tìm được người được lảnh cup?

BTV071b – Nếu cộng ngày của Thứ Hai cuối cùng của tháng trước với ngày của Thứ Năm đầu tiên của tháng nầy thì được 38. Hỏi vậy, tháng nầy là tháng mấy, biết rằng tháng nầy có 31 ngày?

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK070

BTV070a
2345 x 6/7 = 2010
2/3 x 45 x 67 = 2010
8 x 12 x 67 x 95 / 304 = 2010
9 + (8 x 7) + (6 x 54 x 3 x 2) + 1 = 2010

Bây giờ mời độc giả giái bài toán: Chỉ dùng con số 7 và các phép tính cộng, trừ, nhân, chia để có kết quả 2009. [Đáp: ((7 x 7 – 7) x 7 – 7) x 7 = 2009]

BTV070b
Lúc mới bắt đầu rượt theo khỉ con, thì khỉ già cách khỉ con 14 bước (của khỉ con).
Cứ 10 bước mà khỉ con đi được thì khỉ già đi được 5 bước, tương đương với 12 bước của khỉ con, tức là khỉ già thu ngắn được 2 bước (của khỉ con).
14 bước đi trước của khỉ con bị bắt kịp sau khi khỉ con đi thêm được 14/2 = 7 lần 10 bước hay 70 bước.
Tóm lại, khi bị bắt kịp, khỉ con đã đi được 14 + 70 = 84 bước.

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK072

 
%d bloggers like this: