ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN072

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK072   –   Bài:  DVSN072

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC072

TOÁN VUI

BTV072a – Có bao nhiêu lần bạn có thể trừ 4 cho 20?

BTV072b – Đây là một trò chơi mà bạn có thể biểu diễn trong các cuộc vui. Bạn bảo khách viết ra 1 số N bất kỳ (mà không cho bạn biết) và bảo khách làm những phép tính sau đây: (a) Nhân N cho 10 đề có số M; (b) Lấy M trừ bớt N để có kết quả H; (c) Cộng H với 9 để có số K; (d) Gạch bỏ 1 con số bí mật bất kỳ nào đó khác 0 trong số K. Sau cùng, khách cho bạn biết các con số khác 0 còn lại của số K. Bạn sẽ cho khách biết con số bí mật mà khách đã gạch bỏ.
Thí dụ: Khách viết số N= 58307 => M = 583070 => H = 524763 => K = 524772
Khách gạch bỏ con số 4 và cho bạn biết các con số còn lại là: 5, 2, 7, 7,2
Bạn cộng các con số nầy để có: 5+2+7+7+2 = 23. Cộng 2 con số của 23 => 2+3 = 5
Trừ 5 với 9, bạn được con số 4. Đó là con số bí mật mà khách đã gạch bỏ.
Bạn thử giải thích trò chơi đố nầy xem sao?

LỜI GIẢI: Kỳ BK071


BTV071a
Người lảnh cúp phải hạ tất cả 48 người còn lại. Vậy, phải cần 48 trận mới biết được người được lảnh cup.

BTV071b
Gọi x là ngày của Thứ Hai cuối cùng của tháng trước và N là số ngày của tháng trước  => x ≤ N
Gọi y là ngày của Thứ Năm đầu tiên của tháng nầy => y ≤ 7
=> x + y = 38 và x + y ≤ N + 7
=> 38 ≤ N + 7 => 31 ≤ N => N = 31
Tháng trước và tháng nầy đều có 31 ngày.

=> Tháng nầy là tháng Tám (tháng trước là tháng Bảy).

 

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK073

 
%d bloggers like this: