ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN109

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK109 – Bài: DVSN109SUDOKU:    Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU :   Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC109


image004

TOÁN VUI


BTV109a –  Bạn có 1 bình đựng đầy 10 lít rượu và 2 bình trống dung tích 3 lít và 5 lít. Khách đem một bình lớn 6 lít để mua 4 lít rượu. Bạn làm sao đong 4 lít rượu cho khách?

BTV109b –  Lão Ban ghiền thuốc lá có tiếng ở xóm Chùa. Hôm qua, bác sĩ bảo lão phải bỏ hút ngay mới mong sống còn. Lão hứa với bác sĩ là sẽ bỏ, nhưng còn một bao thuốc 27 điếu thì sao? Bỏ à? Không được, uổng lắm! Thôi thì, ráng hút hết bao thuốc nầy rồi sẽ tính! Hút mỗi ngày 3 điếu thôi, chắc bác sĩ cũng không biết! Lão có thói quen, chỉ hút 2/3 điếu thuốc rồi bỏ tàn thuốc. Bỏ à? Nhưng lần nầy thì không! Ba tàn thuốc cũng vấn được một điếu thuốc chớ bộ! Bỏ, sau nầy sẽ hối tiếc! Vậy, khi nào thì lão Ban mới bỏ hẳn thuốc?

LỜI GIẢI: Kỳ BK108


image006

BTV108a:
Gọi x là giờ hiện tại. Trong 2 giờ nữa, thì đồng hồ chỉ x + 2 giờ. Lúc đó, đồng hồ đã rời xa nửa đêm được A = x+2 giờ. Đồng hồ còn [12 – (x+2)] giờ thì đến giữa trưa và sau 12 giờ nữa thì đến nửa đêm hôm sau.

=> Đồng hồ còn B = [12 – (x+2)] + 12 = 22 – x giờ mới đến nửa đêm.

Theo giả thiết, thì
B = A/2 => 22 – x = ½ (x + 2)
=> x = 14 giờ

Tóm lại: giờ hiện tại là 14 giờ hay 2 giờ chiều.

BTV108b:
Du khách chỉ cần hỏi Tý hay Tèo: “Cửa nào mà bạn của cậu nói là cửa để vào lâu đài?”. Câu trả lời bảo đi cửa nầy, thì du khách chỉ cần đi cửa kia là đúng!. Thật vậy:

Nếu người được hỏi là Tý, vì Tý nói thật nên câu trả lời là đúng của Tèo. Mà Tèo nói dối, nên cửa vào lâu đài mà Tèo chỉ là sai. Chính cửa kia mới đúng là cửa vào lâu đài!

Nếu người được hỏi là Tèo, vì Tèo nói dối nên câu trả lời không đúng là của Tý. Nếu câu trả lời chỉ là cửa nầy, thì đó không đúng là câu trả lời của Tý, tức là cửa đó không phải là cửa vào lâu đài. Chính cửa kia mới đúng là cửa vào lâu đài!

_________________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK110

 
%d bloggers like this: