ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN114


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK114 – Bài: DVSN114SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC114:


image004

TOÁN VUI


BTV114a –   Lá sen trong hổ trải rộng gấp đôi mỗi 10 phút và phủ đầy mặt hồ trong 1 giờ.
Hỏi vậy: trong bao lâu thì lá sen phủ đầy 1/8 mặt hồ?

BTV114b –   Cư tham gia vào một cuộc chạy đua. 1/5 số người chạy trước Cư bằng 5/6 số người chạy sau Cư. Hỏi vậy có bao nhiêu người tham dự cuộc đua biết rằng số người nầy ở trong khoảng từ 90 đến 100.

LỜI GIẢI: Kỳ BK113


image006

BTV113a:
(72/4) + (3 x 13) – (15 / 5) = 54

BTV113b:
Gọi p là giá tiền của 1 chậu trước khi hạ giá.
Khách lấy 2 chậu => Cách 1 không áp dụng, giá: 2p. Cách 2: giá 1.5p
=> Cách 2 lợi hơn
Khách lấy 3 chậu => Cách 1: giá 2p. Cách 2: giá 1.5p + 1p = 2.5p
=> Cách 1 lợi hơn
Khách lấy 4 chậu => Cách 1: giá 2p + 1p = 3p. Cách 2: giá 1.5p + 1.5p = 3p
=> Hai cách như nhau
Khách lấy 5 chậu => Cách 1: giá 2p + 2p = 4p. Cách 2: giá 1.5p + 1.5 + 1p = 4p
=> Hai cách như nhau
Khách lấy 6 chậu => Cách 1: giá 2p + 2p = 4p.
=> Cách 2: giá 1.5p + 1.5p + 1.5p = 4.5p
=> Cách 1 lợi hơn

___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK115

 
%d bloggers like this: