ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN116


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK116 – Bài: DVSN116SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC116


image004

TOÁN VUI


BTV116a – Giải thích tại sao ta có: 333 x 333 + 222 = 111111. Suy rộng ra trường hợp tổng quát.

BTV116b – Cô Thu có số anh em trai gấp đôi số chị em gái, nhưng anh Dũng của cô Thu lại có số chị em gái nhiều hơn số anh em trai một người. Hỏi vậy: ba má của cô Thu và cậu Dũng có tất cả bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái?

LỜI GIẢI: Kỳ BK115


image006

BTV115a:
Chỉ cần 2 lằn sơn là chia một con đường thành 3 luồng xe chạy.
Sở phí sơn mỗi km đường thành 3 luồng xe chạy là $1000.
=> Sở phí 1 lằn sơn là $500 cho mỗi km đường

Đường có 4 luồng xe chạy phải cần 3 lằn sơn.
=> Sở phí sơn mỗi km đường có 4 luồng xe chạy là $500 x 3 = $1,500

BTV115b:
N = abc = 100a + 10b + c
P = n9m = 100n + 90 + m = 100n + 90 + m = 100(9 – m) + 90 + m
P = 990 – 99m = 990 – 99(c + 10 – a) = 99( a – c)
N – P = (100a + 10b + c) – 99(a – c)
= a + 10b – 100c = cba

Khách cho biết kết quả là số cba. Bạn suy ra số bí mật mà khách đã nghĩ là abc!

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK117

 
%d bloggers like this: