ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN120


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK120 – Bài: DVSN120SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC120

image004

TOÁN VUI


BTV120a – Một con chim có cái đầu dài 9 cm, cái đuôi dài bằng cái đầu cộng với phân nửa cái mình và cái mình dài bằng cái đầu cộng với cái đuôi. Hỏi vậy: con chim dài bao nhiêu?

BTV120b – Một ông chủ trại đi chợ phiên mua lừa, trừu, dê và heo giá mỗi con lần lượt là $50, $35, $25 và $10. Về nhà, ông tính lại thì thấy trung bình ông đã chi $31 cho mỗi con vật. Hỏi vậy, ông chủ trại đã mua bao nhiêu thú mỗi loại?

LỜi GIẢI:      Kỳ BK119


image006

BTV119a:
Bóng cột đèn cao 20m dài 5m
=> Bóng cột đen cao 32m bằng: 5 x 32/20 = 8m

Câu hỏi thêm: Yếu tố quyết định chiều dài của bóng là thời giờ trong ngày hay vị trí của mặt trời?

BTV119b:
Nếu Tài chỉ mang theo 1 bao 10 trái dừa, thì khi đến nơi sẽ không còn trái nào!
Tài phải mang theo ít nhất là 20 trái dừa đựng trong 2 bao.

Qua 5 trạm đầu, mỗi trạm Tài phải nộp 2 trái cho 2 bao dừa, tổng cộng là 10 trái, tức là hết 1 bao dừa. Từ trạm thứ 6 đến trạm thứ 10, mỗi trạm Tài phải nộp 1 trái dừa vì chỉ còn 1 bao, tổng cộng là 5 trái.

Nếu Tài mang theo 20 trái dừa đựng trong 2 bao, thì khi đến nơi, Tài còn đủ 5 trái dừa để nộp cho thủ lảnh!

Câu hỏi thêm: Nếu Tài phải nộp 8 trái dừa cho thủ lảnh, thì Tài phải mang theo ít nhất là bao nhiêu trái dừa?

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK121

 
%d bloggers like this: