ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN126


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK126 – Bài: DVSN126SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC126:


image004


image006

LỜI GIẢI:    Kỳ BK125


image008

BTV125b:

Cho phân số A/B. Tìm 2 số nguyên và dương x, y sao cho A/B = (1/x) + (1/y)      (1)
Ta có:      (A/B) – (1/x) = (Ax – B) / Bx
Để có (1), ta phải có: Ax – B = 1 => x = (B + 1) / A         (2)
Điều kiện để phương trình (1) có lời giải là (B + 1) là 1 bội số của A.
Nếu B + 1 = kA   thì   x = k theo  (2)
Từ (1), suy ra: 1/y = (A/B) – (1/k) = (Ak – B) / Bk hay y = Bk / (Ak – B)         (3)

Áp dụng:

a) Phân số 3/23 => A = 3, B = 23 => B + 1 = 24 = 8A
=> x = 8 và y = 23×8 / (3×8 – 23) = 184 theo (2)  và  (3)
=> 3/23 = (1/8) + (1/184)

b) Phân số 5/24 => A = 5, B = 24 => B + 1 = 25 = 5A
=> x = 5 và y = 24×5 / (5×5 – 24) = 120 => 5/25 = (1/5) + (1/120)

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK127

 
%d bloggers like this: