ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN127


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK127 – Bài: DVSN127SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC127:


image004

TOÁN VUI

BTV127a – Bé Cường mong mau đến ngày sinh nhật của mình. Một hôm nhìn vào một ngày trên lịch, bé mừng vì tưởng ngày đó đúng là ngày sinh nhật của mình, nhưng bé đã lầm! bé lầm vì nhìn lộn ngày và tháng. Thật ra, ngày sinh nhật của bè còn phải đúng 6 tuần lễ nữa mới đến. Hỏi vậy sinh nhật của bé Cường là ngày nào?

BTV127b – Bác Chín bán 2 cái đồng hồ đeo tay được $210. Một cái bác lời 10%. Cái kia bác lỗ 10%. Tính chung, bác còn lời 5%. Hỏi vậy: giá vốn mỗi đồng hồ là bao nhiêu?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK126


image006

BTV126a:
Phân tích 2520 thành thừa số nguyên tố: 2520 = 23 x 32 x 5 x 7
Năm số có tích số bằng 2,520 là: 1, 5, 7, 8 và 9
1 x 5 x 7 x 8 x 9 = 2,520
Năm số nầy có tổng số bằng 30:
1 + 5 + 7 + 8 + 9 = 30

BTV126b:

image008

Gọi G là trung điềm của HC, CG là trung tuyến phát xuất
từ đỉnh C của tam giác HCE vuông tạt C
=> CE = GE = ½ HE = AC
Hai tam giác CAG và GEC lần lượt cân tại C và tại G
=> Góc CAG = Góc CGA = 2 Góc GEC (Góc ngoài tam giác)
= 2 Góc DAH (Góc so le trong)
=> Góc DAC = Góc DAH + Góc CAG
= Góc DAH + 2 Góc DAH = 3 Góc DAH
=> Góc DAH = 1/3 Góc DAC

Muốn vẽ được HE = 2AC, ta phải dùng thước có chia độ hay phải đánh dấu trên thước kẻ.
Như vậy, bài toán chia một góc làm 3 phần chỉ bằng thước kẻ và compa là không giải được vẫn đúng.

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK128

 
%d bloggers like this: