ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN128


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK128 – Bài: DVSN128SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


image002


Hướng dẩn BOC128:

image004

TOÁN VUI


BTV128a – Một cơ sở cao tầng phải 6 năm mới hoàn thành. Mỗi năm, cơ sở cao thêm gấp đôi. Hỏi vậy năm thứ mấy thì cơ sở cao được phân nữa. Nếu mỗi tầng cao 20m thì cơ sở cao bao nhiêu mét?

BTV128b – Tí hỏi bạn về xác suất và được bạn giải thích như sau:
“Nếu ta tung 3 đồng xu lên thì khi rớt xuống, xác suất để có 3 mặt hình hay 3 mặt chữ là 50-50. Tại sao? Vì khi ta tung 3 đồng xu thi khi rớt xuống, ít nhất phải có 2 mặt cùng hình hay cùng chữ. Mặt thứ ba là hình hay chữ thì sau cùng ta cũng có 3 mặt cùng hình hay cùng chữ!”
Bạn Tí giải thích như vậy có đúng không? Ý kiến của bạn như thế nào?

LỜI GIẢI: Kỳ BK127

image006


BTV127a:
Sinh nhật của bé Cường là 12 tháng Giêng (12/01). Bé nhìn lộn ngày 01/12, Từ 01/12 đến 12/01 có đúng 6 tuần lễ.

BTV127b:
Gọi V là tiền vốn của 2 đồng hồ. Bác Chín bán 2 đồng hồ $210 lời được 5%. Suy ra:
(105 x V) / 100 = 210 => V = $200
Gọi x là giá đồng hồ bán lời 10% và y là giá đồng hồ bán lỗ 10%. Ta có:
x + y = 200          (1)
(110x/100) + (90y/100) = 210          (2)
(2) => 11x + 9y = 2100                      (3)
Thay y = 200 – x từ (1) vào (3):
=> 11x + 9(200 – x) = 2100 => x = 150 => y = 50
Tóm lại: giá vốn của 2 đồng hồ là $150 và $50.
Giá bán của 2 đồng hồ là $165 và $45.

____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK129

 
%d bloggers like this: