ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN094

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK094 – Bài: DVSN094

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 
image002

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC094

 
image004

 

TOÁN VUI

 
BTV094a – Khi nào thì tổng số các con số trên mặt đồng hồ bằng chữ số (digital clock) theo dạng nửa ngày (AM hay PM) có trị số lớn nhất?
Thí dụ: 2:34 AM có tổng số 2+3+4 = 9.

BTV094b – Tý có một số viên bi. Trong số nầy, ngoài 2 viên không phải màu xanh còn bao nhiêu viên khác đều có màu xanh, ngoài 2 viên không phải màu đỏ còn bao nhiêu viên khác đều có màu đỏ, ngoài 2 viên không phải màu vàng còn bao nhiêu viên khác đều có màu vàng. Hỏi vậy Tý có ban nhiêu viên bi?

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK093

 
image006
 

BTV093a:

Cứ 4 năm thì có 1 năm nhuần. Năm nhuần có 366 ngày, 1 ngày nhiều hơn năm không nhuần. Tại sao vậy? Vì, thật sự, 1 năm có 365 + 1/4 ngày.
24 là số giờ trong 1 năm có 365 ngày. Nếu nói rằng 1 năm có 365.25 ngày, thì số giờ trong 1 ngày thực sự chỉ bằng:
(24 x 365) / 365.25 = 23.9836 giờ
Như vậy, lấy 24 giờ trừ đi 1 ngày, thì còn lại:
24 – 23.9836 = 0.0164 giờ
hay: 0.0164 x 3,600 ≈ 59.04 giây
 

BTV093b:

An đi thang máy đến tầng thứ tư để gặp Bình
=> Bình ở tầng thứ tư.
An và Bình cùng đi bộ xuống 2 dãy cầu thang để gặp Cang
=> Cang ở tầng thứ nhì (4 – 2 = 2)
An, Bình, Cang đi thang máy ngang qua 3 tầng lầu để gặp Dũng
=> Dũng ở tầng thứ sáu (2 + 4 = 6)
Dũng ở cách tầng chót 1 tầng.
Suy ra: Cao ốc có 7 tầng.

 
_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK095

 
%d bloggers like this: