ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN095

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK095 – Bài: DVSN095

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 
image002

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC095:

 
image004

 

TOÁN VUI

 

BTV095a – Làm sao xen các ký hiệu cộng, trừ (+, – ) vào giữa các con số của số 123456789 để có tổng số 100. Thí dụ: 12 + 3 – 4 + 5 + 67 + 8 + 9 = 100 . Tìm ít nhất 2 lời giải.

 BTV095b – Cho 2 số nguyên a và b không chia đúng cho 3 và hiệu số cũng không chia đúng cho 3. Chứng minh rằng số c = (a + 1)(b + 1) là một bội số của 3. Trị số của a và b phải bằng bao nhiêu để  c = 2010?

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK094:

 
image006

 

BTV094a:
9:59 AM hay 9:59 PM có tổng số lớn nhất 9 + 5 + 9 = 23

BTV094b:
Theo đầu bài thì các viên bi của Tý có 3 màu: xanh, đỏ và vàng.
Cả 3 màu nầy đều phải có mặt trong cả 3 giả thiết.

Giả thiết 1: Ngoài 2 viên không phải màu xanh còn bao nhiêu viên khác đều có màu xanh
=> Ngoài 2 viên: 1 đỏ 1 vàng, còn lại là xanh

Giả thiết 2: Ngoài 2 viên không phải màu đỏ còn bao nhiêu viên khác đều có màu đỏ
=> Ngoài 2 viên: 1 xanh 1 vàng, còn lại là đỏ

Hai giả thiết nầy đủ chứng tỏ rằng:
Tý có 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ và 1viên bi vàng, tức là Tý có 3 viên bi.

Giả thiết thứ ba “ngoài 2 viên không phải màu vàng còn bao nhiêu viên khác đều có màu vàng”
chỉ giúp cho biết là các viên bi của Tý có 3 màu: xanh, đỏ và vàng.

_______________________
Xem các lời giải kỳ tới BK096

 
%d bloggers like this: