ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN097

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK097 – Bài: DVSN097

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

OCD097

image002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC097:

image004

TOÁN VUI:

BTV097a –  Ba số nguyên x, y, z thoả hệ thức x2 + y2 = z2 hợp thàng một bộ ba số Pythagore. Có vô số bộ ba Pythagore, thí dụ như (3,4,5) vì 32 + 42 = 52, (5,12,13) vì 52 + 122 = 132,
(7,24,25) vì 72 + 242 = 252. Cũng có vô số bộ bốn số nguyên (x,y,z,t) thoả hệ thức
x2 + y2 + z2 = t2. Bạn hãy tìm một thí dụ về bộ bốn số nầy.

BTV097b –  Cậu Phong có rất nhiều anh chị em. Số chị em gái của Phong nhiều gấp ba lần số anh em trai của Phong và số chị em gái của mỗi cô gái trong gia đình Phong nhiều gấp đôi số anh em trai của cô gái đó. Hỏi vậy: gia đình Phong có bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK096:

image006

BTV096a:

Trong hệ thống số La mã, không có khái niệm về số 0! Số La mã chỉ dùng để chỉ thứ tự thôi.
Các phép tính như V – V, X – X không có nghĩa với số La mã.

BTV096b:

Thí dụ khách nghĩ đến con số 3 của N = 12345679. Khách nhân 3 với 9 và được 27.
Khách nhân 27 với số N = 12345679 và được kết quả: 333333333 gồm 9 con số 3.
Kết quả nầy cho bạn biết là khách đã nghĩ đến con số 3 của số N.
Trò chơi trên áp dụng một tính chất đặc biệt trong số học là

12345679 x 9 = 111111111 (gồm 9 con số 1)

Nhân kết quả trên với bất cứ con số nào của N sẽ nhận được một số gồm 9 con số đó.

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK098

 
%d bloggers like this: