ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN129


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK129 – Bài: DVSN129SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC129:


image004

TOÁN VUI


BTV129a – Làm sao xen các ký hiệu cộng, trừ (+, – ) vào giữa các con số của số 987654321 để có tổng số 100. Thí dụ: 9 – 8 + 76 – 5 + 4 + 3 + 21 = 100 . Tìm ít nhất 3 lời giải.

BTV129b – Một ông chủ trại chết để lại $80,000 để chia đều cho các con. Một giờ trước khi chết, ông bảo sửa di chúc và loại ra một số con được hưởng phần chia. Các con còn lại chia thêm được $24,000 mỗi người. Hỏi vậy: ông chủ trại có mấy người con?

LỜI GIẢI:      Kỳ BK128


image006

BTV128a:
Sau 5 năm, cơ sở cao được phân nữa.
Chiều cao của cơ sở là:
20 x 2(6-1) = 20 x 25 = 20 x 32 = 640 m

BTV128b:
Bạn Tí giảng như vậy là sai vì 3 đồng xu, dù được tung một lượt nhưng xác suất hình chữ của mỗi đồng xu đều độc lập nhau và bằng 0.5.

Có 8 trường hợp có thể xảy ra là:

H H H              (H: Hình, C: Chữ)
H H C
H C H
C H H
H C C
C H C
C C H
C C C

Trong 8 trường hợp, có 2 trường hợp mà cả 3 mặt đều hình hay đều chữ.
Như vậy, xác suất để có 3 mặt hình hay 3 mặt chữ là 2/8 hay 25%.

____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK130

 
%d bloggers like this: