ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN130


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK130 – Bài: DVSN130SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC130:


image004

TOÁN VUI


BTV130a –  Số nguyên tố Mersenne là số nguyên tố có dạng 2p – 1 với p cũng là một số nguyên tố.
Cho đến gần đây, chỉ có 47 số nguyên tố Mersenne được tìm ra. Hai số nguyên tố Mersenne đầu tiên là: 3 = 22 – 1, 7 = 23 – 1. Tìm 2 số nguyên tố Mersenne kế tiếp số 7.

Chú thích: Số nguyên tố là số chỉ chia đúng cho 1 và chính nó. Vài số nguyên tố đầu tiên là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, …

BTV130b –  Có 5 bao gạo A, B, C, D và E có trọng lượng ghép đôi như sau:
A + B = 12 kg, B + C = 11 kg, C + D = 7 kg và D + E = 13 kg
Tìm trọng lượng của các bao gạo biết rằng trọng lượng của bao E là một bội số của 5.

LỜI GIẢI:      Kỳ BK129


image006

image008

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK131

 
%d bloggers like this: