ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN131


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK131 – Bài: DVSN131SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC131:


image004

TOÁN VUI


BTV131a – Trong một năm, tháng nào chỉ có 1 ngày trong tuần xuất hiện 5 lần?

BTV131b – Mèo và chó cùng thi đua với nhau bằng cách chỉ phóng những bước nhảy (tức là không có chạy hay đi) trên một đoạn đường rồi quay về mức khởi hành. Trong cùng một thời gian, khi chó nhảy được 2 bước thì mèo nhảy được 3 bước. Hỏi vậy con vật nào trở về mức khởi hành trước trong 3 đoạn đường:
a) 32m       b) 36m      và       c) 45m?

LỜI GIẢI:      Kỳ BK130


image006

BTV130a:
Hai số nguyên tố Mersenne kế tiếp số 7 là   31 = 25 – 1    và    127 = 27 – 1.
Số nguyên tố Mersenne thứ 46, lớn nhất, tìm được tháng 9 năm 2008, có 12,978,189 con số và bằng
243,112,609 – 1.
Tháng 4 năm 2009, Nayan Hajratwala tìm được số nguyên tố Mersenne thứ 47, có 12,837,064 con số
và bằng   242,643,801 – 1.   Số nầy nhỏ hơn số Mersenne tìm được năm 2008.

BTV130b:
A + B = 12 (1) ; B + C = 11 (2) ; C + D = 7 (3) ; D + E = 13 (4)

Tuần tự, tính A, B, C và D theo E:
(4) => D = 13 – E                                         (5)
(3) => C = 7 – D = 7 – 13 + E = E – 6            (6)
(2) => B = 11 – C = 11 – E + 6 = 17 – E         (7)
(1) => A = 12 – B = 12 – 17 + E = E – 5         (8)

Vì D > 0 => E < 13 Vì A > 0 => E > 5

Tóm lại: 5 < E < 13 E là bội số của 5 => E = 10 kg
Suy ra, theo ((5), (6), (7) và (8)
D = 3 kg,    C = 4 kg,      B = 7 kg    và     A = 5 kg

Bây giờ, mời độc giả giải lại bài toán trên nhưng có thêm điều kiện E + A = 15 kg nhưng không có điều kiện “trọng lượng của E là một bội số của 5”.

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK132

 
%d bloggers like this: