ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN133


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK133 – Bài: DVSN133SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC133:


image004

TOÁN VUI


BTV133a –  Hệ thống đếm cơ số 2 có 2 con số là 0 và 1. Một số thập phân (cơ số 10) có thể biểu diễn trong hệ thống cơ số 2 bằng các luỹ thừa của 2, thí dụ:
(21)10 = 1×24 + 0x23 + 1×22 + 0x21 + 1×20 = (10101)2
Làm sao biểu diễn số thập phân 21.5 trong hệ thống cơ số 2?

BTV133b –  Hai chiếc xe lửa cách xa nhau 2km chạy hướng về nhau cùng một lúc trên cùng một đường rầy với vận tốc 30km/giờ. Lúc xe lửa bắt đầu chạy, một con ruồi bay với vận tốc 60km/giờ từ đần xe lửa thứ nhất đến đầu xe lửa thứ hai rồi quay lại đến đầu xe lửa thứ nhất, cứ bay tới bay lui như thế cho đến khi 2 xe lửa đụng nhau và ruồi cũng chết theo! Hỏi vậy, ruồi đã bay được bao xa?

LỜI GIẢI: Kỳ BK132


image006

 

BTV132a:
Sau khi lấy 3 viên bi từ hủ A bỏ sang hủ B, trường hợp bất thuận lợi nhất là 3 viên bi nầy có màu khác nhau.
Sau khi lấy 6 viên bi từ hủ A bỏ sang hủ B, trường hợp bất thuận lợi nhất là trong 6 viên bi nầy, mỗi màu có 2 viên. Chỉ cần lấy thêm 1 viên nữa là chắc chắn có thêm 3 viên bi có cùng màu trong hủ B.
Tóm lại: Phải lấy ít nhất là 7 viên bi từ hủ A bỏ sang hủ B thì mới chắc chắn được là hủ B có 6 viên bi có cùng màu.

BTV132b:
Nếu N là số học viên trong lớp, thì mỗi học viên phải viết (N – 1) bức thư và N học viên đã viết N(N–1) bức thư. Vì tổng cộng các bức thư bằng 240 nên N(N-1) = 240
Ta phải tìm 2 số nguyên liên tiếp có tích số bằng 240. Phân tích 240 thành thừa số nguyên tố:
240 = 24.3.5
Vì 24 = 16 và 3 x 5 = 15 nên 240 = 16 x 15
Suy ra:   lớp có 16 học viên.

____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK134

 
%d bloggers like this: