ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN139


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK139 – Bài: DVSN139SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC139


image004

TOÁN VUI


BTV139a –    Nếu nhân tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 100 thì con số hàng đơn vị của kết quả bằng bao nhiêu?

BTV139b –   Ông giáo mua 4 loại sác sách, giá mỗi quyển lần lượt là $50, $40, $25 và $10. Giá trung bình mỗi quyển sách là $30. Hỏi vậy: ông giáo mua ít nhất mỗi loại sách bao nhiêu quyển?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK138


image006

 

BTV138a:

2 x 9 = 18, 9 – 2 = 7, 2 + 2 = 4
=> A = 2, B = 9, C = 7, E = 4

Chú ý:   lời giải A = 3, B = 6 không nhận được

BTV138b:
Phân tích số N = X5 – X3 thành thừa số:

N = X5 – X3 = X3(X2 – 1) = X.X.X(X – 1)(X + 1)                (1)

N chia đúng cho 24 khi chia đúng cho 3 và 8.

Trong 3 số nguyên liên tiếp X – 1, X và X + 1, thế nào cũng có một số chia đúng cho 3
=> N chia đúng cho 3.

Nếu X chẳn, X chia đúng cho 2 => X.X.X chia đúng cho 8.

Nếu X lẻ, đặt X = 2k + 1
=> (X -1)(X + 1) = 4k(k + 1) => (X – 1)(X + 1) chia đúng cho 4

Trong 2 số nguyên liên tiếp k và k + 1, phải có một số chẳn
=> k(k +1) chia đúng cho 2
=> (X – 1)(X + 1) chia đúng cho 8

N = X5 – X3 chia đúng cho 3 và 8 nên chia đúng cho 24.

Kết luận đó đúng vì 3 và 8 là 2 số nguyên tố sánh đôi.

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK140

 
%d bloggers like this: