ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN140


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK140 – Bài: DVSN140SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002


Hướng dẩn BOC140:


image004

TOÁN VUI


BTV140a – Có bao nhiêu con số 9 khi bạn đếm từ 1 đến 100 ?

BTV140b – Tính cạnh huyền của một tam giác vuông theo chu vi P và diện tích A của tam giác.

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK139


image006


BTV139a:
Trong những số nguyên tố nhỏ hơn 100 có 2 số 2 và 5. Hai số nầy có tích số bằng 10.
Tích số của những số nguyên tố nhỏ hơn 100 bằng 10 nhân với một số nào đó nên có
con số hàng đơn vị bằng 0.

BTV139b:
Nếu ông giáo mua mỗi loại sách 1 quyển thì giá mua tổng cộng là:
$50 + $40 + $25 + $10 = $125
=> Giá trung bình 1 quyển sách là
$125 / 4 = 31.25 không phải $30
=> Ông giáo đã mua nhiều hơn 4 quyển sách
Nếu ông giáo mua 5 quyển sách, thì giá tổng cộng là $30 x 5 = $150
nhiều hơn giá 4 quyển sách $150 – $125 = $25

Đó là giá của quyển sách thuộc loại $25.

Tóm lại:    Ông giáo mua 1 quyển sách $50, 1 quyển sách $40, 2 quyển sách $25
                   và 1 quyển sách $10.

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK141

 
%d bloggers like this: