ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN144


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK144 – Bài: DVSN144SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC144


image004

TOÁN VUI


BTV144a –  Phân tích số 480 thành tích số của 2 số mà 2/3 số nầy bằng 5/4 số kia.

BTV144b –  Lúc 7 giờ, đồng hồ treo tường gỏ 7 tiếng báo giờ trong 7 giây.
Hỏi vậy: lúc 10 giờ, đồng hồ mất bao nhiêu giây để gỏ chuông báo giờ?


LỜI GIẢI:    Kỳ  BK143


image006

BTV143a:
Lúc đầu, trong hủ 1 lít có 99/100 = 0.99 lit rượu và 1/100 = 0.01 lít vỏ cây.
Gọi V là dung tích của thuốc rượu trong hủ sau 1 tháng, trong đó chỉ có 98% rượu, và suy ra, 2%
vỏ cây hay V x 2/100 lít vỏ cây
Vì dung tích vỏ cây không thay đổi, nên ta có phương trình:
V x 2/100 = 0.01 lít
=> V = 0.01 x 100 / 2 = 0.5 lít

Tóm lại:  Sau 1 tháng, thuốc rượu trong hủ chỉ còn 0.5 lít

BTV143b:
Cuộc đua dài 40 km, nếu mức tiêu thụ nước là 1 lít cho 10 km thì có nghĩa là bình nhựa đựng nước có
dung tích là 4 lít. Trong 20 km đầu, An đã tiêu thụ 1.4 x 2 = 2.8 lít nước. Dung tích nước còn lại trong bình = 4 – 2.8 = 1.2 lít. An chỉ còn 1.2 lít nước cho 20 km đương còn lại, tức là An tiêu thụ 0.6 lít nước cho mỗi 10 km.

___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK145

 
%d bloggers like this: