ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN145


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK145 – Bài: DVSN145SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC145

image004

TOÁN VUI

 

BTV145a – Có bao nhiêu số hợp bởi 3 trong 6 con số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ?

BTV145b – Tìm một số mà khi cộng thêm 5, nó chia đúng cho 5, khi cộng thêm 7,
nó chia đúng cho 7 và khi cộng thêm 8, nó chia đúng cho 8.

LỜI GIẢI:     Kỳ BK144

 

image006

BTV144a:
Gọi M và N là 2 số phải tìm. M và N phải thoả 2 phương trình:

M x N = 480             (1)
2N/3 = 5M/4             (2)

(2) => N = 15M/8      (3)

Thay trị của N theo M vào (1):
=> 15M2 / 8 = 480 => M2 = 256 => M = 16
(3) => N = 15 x 16 / 8 = 30 => N = 30

BTV144b:
Để gỏ 7 tiếng, đồng hồ phải trải qua 6 khoảng thời gian bằng nhau.
=> Trong 6 khoảng thời gian, đồng hồ cần 7 giây

Lúc 10 giờ, đồng hồ phải gỏ 10 tiếng, tức là đồng hồ cần 9 khoảng thời gian bằng nhau,
tức là đồng hồ cần:

(7/6) x 9 = 10½ giây

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK146

 
%d bloggers like this: