ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN148


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:   BK148    –    Bài:   DVSN148SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


image002

Hướng dẩn BOC148


image004

TOÁN VUI


BTV148a – Một tờ nhật báo 60 trang, mất hết trang 24 và 41. Tìm tất cả các trang thiếu khác của tờ báo.

BTV148b – Các mẫu tự khác nhau sau đây thay thế những con số khác nhau. Giải bài toán:
Nếu “u x u = ta” và “ta x ta = cha” thì “cha” bằng bao nhiêu?


LỜI GIẢI:       Kỳ BK147


image006

 

 

image008

 

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK149

 
%d bloggers like this: