ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN149


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:   BK149   –   Bài:   DVSN149SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC149


image004


image006

LỜI GIẢI:       Kỳ BK148


image008

BTV148a:
Hai trang đầu 1, 2 thì dính với 2 trang cuối 60, 59. Hai trang 3, 4 dính với 2 trang 48, 47, …..
Hai trang n, n+1 dính với 2 trang (61 – n), (61 – n – 1).
Để ý rằng trang lẻ nằm bên phải, trang chẳn bên trái.
Trang 24 thiếu, tức là trang 23 cũng thiếu. Trang 41 thiếu, tức là trang 42 cũng thiếu.
Hai trang 23, 24 dính với 2 trang 61 – 23 = 38 và 61 – 24 = 37
Hai trang 41, 42 dính với 2 trang 61 – 41 = 20 và 61 – 42 = 19

Tóm lại, các trang thiếu khác của tờ báo là 19, 20, 23, 37, 38 và 42.

BTV148b:
Vì u x u = ta và ta có 2 con số nên u > 3
Vì ta x ta = cha và cha có 3 con số nên ta < 32.
Thật vậy, nếu ta = 32, thì ta x ta = 32 x 32 = 1024 có 4 con số
Vì u x u = ta < 32 nên u = 4 hay u = 5 (nếu u > 5 thì ta > 32)
Nếu u = 4 => ta = 4 x 4 = 16, cha = 16 x 16 = 256 => u = 4, t = 1, a = 6, c = 2, h = 5

= > Kết quả: cha = 256 nhận được

Nếu u = 5 => 5 x 5 = 25 không nhận được vì a và u cùng bằng 5

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK150

 
%d bloggers like this: