ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN152


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK152   –   Bài:  DVSN152SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC152


image004

TOÁN VUI

BTV152a –  Tôi thảy 2 đồng tiền lên trên bàn rồi úp lại, chỉ cho bạn biết là mặt của một đồng tiền là “Hình”. Hỏi vậy xác suất để đồng tiền kia cũng có mặt “Hình” là bao nhiêu?

BTV152b –  Một số điện thoại gồm 7 con số ABC – DEFG có những đặc tính như sau:
– DE, EF, FG là 3 số chính phương (bình phương của số nào đó)
– ABC là 1 số lập phương và bằng tích số của 4 số D, E, F và G
Tìm số điện thoại đó.

LỜI GIẢI:   Kỳ BK151

 

image006

 

BTV151a:
Điều kiện 1) gồm các tháng: June, July, September, October, November, December
Điều kiện 2) gồm các ngày: Sunday, Tuesday, Thursday, Saturday
Điều kiện 3) cho lời giải: JULY TUESDAY

BTV151b:
Cột thứ nhất từ phải: X + Y + Z = Z => X + Y = 10
Số giữ 1 đem qua cột thứ hai.
Cột thứ hai: X + Y + Z + 1 = X => Y + Z + 1 = 10 => Y + Z = 9
Số giữ 1 đem qua cột thứ ba
Cột thứ ba: X + Y + Z + 1 = X => Y + Z + 1 = 10 => Y + Z = 9
Số giữ 1 đem qua cột thứ tư.
Cột thứ tư: X + Y + Z + 1 = X => Y + Z + 1 = 10 => Y + Z = 9
Số gữ 1 đem qua cột thứ năm => Y = 1
Suy ra: Z = 8, X = 9

Tóm lại, lời giải là:

image002

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK153

 
%d bloggers like this: