ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN157


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK157   –   Bài:  DVSN157SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC157

image004

TOÁN VUI


BTV157a –
Tìm kết quả của 1/2 của 2/3 của 3/4 của 4/5 của 5/6 của 6/7 của 7/8 của 8/9 của 9/10 của 1,000 ?

BTV157b – An, Bình và Canh bị đắm tàu và trôi vào một đảo hoang, đang ngủ vì quá mệt mỏi. An tỉnh dậy trước và thấy một thùng chuối tấp vào bờ, bèn ăn 1/3 thùng chuối rồi ngủ tiếp. Kế đó, Bình tỉnh dậy và ăn 1/3 phần chuối còn lại rồi ngủ tiếp. Sau cùng , Canh cũng tỉnh dậy và ăn 1/3 phần chuối còn lại trong thùng. Sau đó, thì thùng chuối còn lại 8 quả chuối. Hỏi vậy: lúc đầu có bao nhiêu quả chuối trong thùng?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK156

image006

 

BTV156a:
Phân tích 120 thành thừa số nguyên tố:
120 = 2<sup>3</sup> x 3 x 5

Năm số có tích số bằng 120 là: 1, 2, 3, 4 và 5
1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120

Năm số nầy có tổng số bằng 15:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

 

BTV156b:
Gọi 3 người bạn là A, B và C và thí dụ A thua ván 1, B thua ván 2 và C thua ván 3.

Ván 3: C thua => C góp $12 cho A và $12 cho B. Sau đó C còn lại $24.
=> Sau ván 2, C có $12 + $12 + $24 = $48, A có $12, B có $12

Ván 2: B thua => B góp $6 cho A, $24 cho C. Sau đó B còn lại $12
=> Sau ván 1. B có $6 + $24 + $12 = $42, A có $12, C có $24

Ván 1: A thua => A góp $21 cho B, $12 cho C và A còn lại $6

= > Lúc bắt đầu, A có $39 = $6 + $21 + $12 = , B có $21 và C có $12

__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK158

 
%d bloggers like this: