ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN162


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK162 – Bài: DVSN162



SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI



image002

Hướng dẩn BOC162:

image004

TOÁN VUI

BTV162a – Nếu nàng có thêm một em gái thì số chị em gái của nàng gấp đôi số anh em trai của nàng, nhưng nếu nàng có thêm một em trai thì số chị em gái của nàng bằng số anh em trai của nàng. Hỏi vậy: gia đình nàng có bao nhiêu con gái và bao nhiêu con trai?

BTV162b – Một người mù chỉ có vớ đen và trắng, 4 chiếc trong tủ. Ông ta đến tủ và lấy ra 2 chiếc vớ. Cơ may để ông ta lấy được một đôi vớ trắng là 1/2. Tìm xác suất để ông ta lấy ra được một đôi vớ đen.

LỜI GIẢI:    Kỳ BK161

image006

 

BTV161a:
Đổ 2 thùng phân nửa rượu vào 2 thùng phân nửa rượu khác để có 2 thùng đầy rượu và 2 thùng rỗng.
Như vậy, coi như ông chủ để lại: 9 thùng đầy rượu, 3 thùng phân nửa rượu và 9 thùng rỗng.
Mỗi đứa con chia được: 3 thùng đầy rượu, 1 thùng phân nửa rượu và 3 thùng rỗng.

 

BTV161b:
Ông Bắc đánh số các bao từ 1 đến 10. Mỗi bao, ông lấy một số đồng tiền bằng số thứ tự của bao và làm dấu chúng, tổng cộng được 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55 đồng tiền.
Ông Bắc cân chung 55 đồng tiền nầy và biết được trọng lượng của chúng, thí dụ: P
Nếu cả 55 tiền nầy là thật, thì sức nặng chung phải là 20g x 55 = 1100g.
Nhưng vì trong số 55 đồng tiền nầy, có những đồng tiền giả chỉ nặng 18g, nên trọng lượng chung của những đồng tiền giả nầy bằng 1100 – P.

Suy ra, số đồng tiền giả trong 55 đổng tiền nầy bằng (1100 – P) / 2.
Đó cũng là thứ tự của bao đựng toàn đồng tiền giả.

Thí dụ:   P = 1084 g => (1100 – 1084) / 2 = 8

=> Bao có số thứ tự 8 là bao đựng toàn đồng tiền giả.

__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK163

 
%d bloggers like this: