ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN163


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:   BK163    –    Bài:   DVSN163SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC163


image004

TOÁN VUIBTV163a –  Mười một triệu mười một ngàn mười một trăm mười một là số gì?

BTV163b –  Có 5 anh lính đi hàng một, mỗi người đội một nón lưỡi trai. Trong 5 cái nón thì có 2 cái xanh và 3 cái đỏ (tất cả 5 người lính đều biết rõ như vậy, nhưng không biết mình đội nón màu gì). Mỗi người chỉ thấy nón của những người đi trước mình nhưng không thấy nón của những người đi sau mìmh.
Bạn hỏi người thứ ba: “Nón anh màu gì?” và được trả lời là “Không biết”.
Bạn lại hỏi người thứ hai cùng câu hỏi, lại cũng không biết!
Nhưng nếu bạn hỏi người thứ nhất, thì chắc chắn người nầy biết đúng màu nón của mình. Mời bạn giải thích.

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK162


image006

 

BTV162a:
Gọi x và y lần lượt là số con gái và số con trai trong gia đình nàng.
(x – 1) + 1 = 2y
y + 1 = x – 1
=> y = 2, x = 4
Trong gia đình nàng, có 4 con gái và 2 con trai
(Chú thích: “Số chị em gái của nàng” không kể nàng trong đó)

BTV162b:
Nếu tủ có 0 hay 1 chiếc vớ trắng => Xác suất để lấy được 1 đôi vớ trắng = 0
Nếu tủ có 4 chiếc vớ trắng => Xác suất để lấy được 1 đôi vớ trắng = 1
Nếu tủ có 2 chiếc vớ trắng, 2 chiếc vớ đen, thì
Xác suất để lấy chiếc vớ thứ nhất màu trắng = 2/4 = 1/2
Xác suất để lấy chiếc vớ thứ hai cũng màu trắng = 1/3
=> Xác suất để cả 2 chiếc vớ lấy ra đều màu trắng = (1/2) x (1/3) = 1/6
Nếu tủ có 3 chiếc vớ trắng, 1 chiếc vớ đen, thì
Xác suất để lấy chiếc vớ thứ nhất màu trắng = 3/4
Xác suất để lấy chiếc vớ thứ hai cũng màu trắng = 2/3
=> Xác suất để cả 2 chiếc vớ lấy ra đều màu trắng = (3/4) x (2/3) = 2/4 = 1/2
Như vậy: tủ có 3 chiếc vớ trắng và 1 chiếc vớ đen.
Theo trên thì xác suất để người mù lấy được một đôi vớ đen là 0.


________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK164

 
%d bloggers like this: