ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN172

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK172  –  Bài:  DVSN172



SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI



image002

Hướng dẩn BOC172

image004

TOÁN VUI

BTV172a – Hệ thức sau đây đúng hay sai ?

image006

BTV172b – Thầy giáo bảo cả lớp tìm cho thầy một số có các tính chất:
Nếu số đó chia đúng cho 5, nó ở trong khoảng 1 và 19.
Nếu số dó không chia đúng cho 8, nó ở trong khoảng 20 và 29.
Nếu số đó không chia dúng cho 10, nó ở trong khoảng 30 vả 39.
Số đó là mấy?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK171

image008

 

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK173

 
%d bloggers like this: