ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN180

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK180  –  Bài:  DVSN180SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC180

image004

TOÁN VUI

BTV180a:
Xét tam giác ABC vuông tại A có 2 cạnh góc vuông b và c, cạnh huyền là a. Nếu b = ¾ c và c = 8cm, tính a.

BTV180b:
Hôm nay, cô giáo được báo là có 5 học sinh tới thăm, trong đó có 2 học sinh nói rằng 2 em không chắc có mặt vì không được khoẻ. Cô giáo định tặng kẹo cho các học sinh. Cô phải dự trù ít nhất bao nhiên viên kẹo để tặng hết cho học sinh dù trong nhóm học sinh có 1 hay 2 em vắng mặt?

LỜI GIẢI:      Kỳ BK179

image006

 

BTV179a:

70 + 75 + 85 + 80 = 310 => 310 chia cho 3, thương số 100, dư số 10
=> 100% học sinh học 3 môn và có ít nhất 10% học cả 4 môn.

BTV179b:

a) M = 1234,   N = 1.

Thật vậy:  (1234)1 + 11234 = 1234 + 1 = 1235

b)  MN+1 + NM+1  = 626

Nếu N = 1 => M2 + 1M+1 = M2 + 1 = 626
=> M2  = 625  =>  M = 25    (vì 252 = 625)

Lời giải của câu b) là:  M = 25, N = 1

c)  MN+2 + NM+2  = 730

Nếu N = 1 => M3 + 1M+2 = M3 + 1 = 730
0=> M3  = 729  =>  M = 9    (vì 93 = 729)

Lời giải của câu c) là:  M = 9, N = 1

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK181

 
%d bloggers like this: