ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN182

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK182  –  Bài:  DVSN182



SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI



image002


Hướng dẩn BOC182

image004

TOÁN VUI

BTV182a
Với 8 con số 8, làm sao để có 1,000 ?

BTV182b
Đây là một trò chơi đoán số. Bạn bảo khách viết xuống 1 số gồm 3 con số giảm dần (thí dụ 854), rồi trừ số đó với cũng số đó nhưng viết ngược lại (thí dụ 458), xong cho bạn biết chỉ con số chót của kết quả (thí dụ 6). Dù không càn nhìn các phép tính của khách, bạn cũng biết được kết qua sau cùng của phép trử mà khách đã có (thí dụ: đó là 396). Mời bạn giải thích trò chơi nầy.

LỜI GIẢI:    Kỳ BK181

image006

 

BTV181a:
Mực nước trong hồ trước khi hòn đá được bỏ vào: 30cm x 2/3 = 20m.
Khi bỏ hòn đá vào, mực nước lên mức 22cm.
=> Thể tích hòn đá là thể tích của 22 – 20 = 2cm nước trong thùng và bằng:
24 x 18 x 2 = 864 cm3

BTV181b:
Gọi x là tuổi của Can hiện nay.
=> Tuổi của cha Can = 2x và tuổi của cháu Can = x /3

Trong y năm nữa thì tuổi của Can, cha Can và cháu Can lần lượt bằng:
x + y, 2x + y, x/3 + y

Lúc ấy, tuổi của bà Nội là 88 + y. Tổng số tuổi của Can, cha Can và cháu Can lúc đó bằng:
= > x + y + 2x + y + x/3 + y = 88 + y
= > 10x + 6y = 88 x 3 = 264 => 5x + 3y = 132 => 5x = 132 – 3y

Trong y năm nữa, tuổi của bà Nội là 88 + y. Giả sử tuổi của Nội không vượt quá 100
=> y ≤ 12

Thay đổi y từ 1 đến 12 để tính 132 – 3y Mọi trị số của 132 – 3y chia đúng cho 5 cho ta 1 trị số nguyên của x, tức là tuổi hiện nay của Can.

Với y = 4 => 3y = 12 => 132 – 3y = 132 – 12 = 120
= > 5x = 120 => x = 24 => Tuổi hiện nay của Can là 24.

 

_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK183

 
%d bloggers like this: