ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN185

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK185  –  Bài:  DVSN185SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC185

image004

TOÁN VUI

BTV185a
Để ý rằng: 1 + 2 = 3; 4 + 5 + 6 = 7 + 8; 9 + 10 + 11 + 12 = 13 + 14 + 15
a) Tìm 5 số A, B, C, D và E ở vế thứ hai của hệ thức:
25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 = A + B + C + D + E
b) Tìm 5 số A, B, C, D và E ở vế thứ nhất của hệ thức:
A + B + C + D + E = 21 + 22 + 23 + 24

BTV185b
Một người lái xe trên xa lộ với vận tốc đều. Một lúc sau, ông chợt muốn nhìn các trụ cây số dọc theo lề đường. Trụ đầu tiên có ghi 2 con số. Một giờ sau, ông nhìn trụ kế tiếp và thấy cũng 2 con số đó nhưng đảo ngược. Một giờ sau nữa, ông nhìn trụ thứ ba và thấy cũng 2 con số đó nhưng chen giữa là số 0. Hỏi vậy: vận tốc của xe là bao nhiêu?

 

LỜI GIẢI:    Kỳ BK184

image006

 

BTV184a:
Bạn bỏ 1 viên bi vào bao thứ nhất, 2 vào bao thứ hai, 3 vào bao thứ ba, v v ….và 14 vào bao thứ mười bốn. Số viên bi ít nhất cần có bằng:
1+ 2 + 3 + …………. + 13 + 14 = 15 x 7 = 105 viên bi

BTV184b:
A = ½ B, B = √C, C = 2D, D = ab, a + b = 5
=> D = 10a + b => C = 2D = 20a + 2b = 18a + 2(a + b) = 18a + 10
=> A = ½ √C = ½ √(18a + 10)
=> 4A = 18a + 10 => 2A2 = 9a + 5 => A2 = ½ (9a + 5)            (1)

Vế thứ hai của (1) là 1 số nguyên khi 9a + 5 chia đúng cho 2
=> a phải là số lẻ nhỏ hơn 10

Lời giải có được khi vế thứ hai là một số chính phương khi a có các trị số 1, 3, 5, 7, 9.

a = 3 => A2 = 16 => A = 4
a = 5 => A= 25 => A = 5
a = 7 => A= 34
a = 9 => A2 = 43

Tóm lại:   A có thể có 2 trị số 4 và 5.

_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK186

 
%d bloggers like this: