ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN201

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK201  –  Bài:  DVSN201SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC201

image004

TOÁN VUI

BTV201a – Mẹ sai bé Chi đến quán chú Thòn ở đầu đường mua một kí lô tôm khô. Nhìn giá tiền, Chi thấy mình thiếu đến 8 đồng, không đủ tiền mua. Chi giữ lại 1 đồng và nói với chú Thòn: “Bây giờ con không đem đủ tiền, để con đưa chú phân nửa giá tiền, ngày mai má con sẽ trả chú phân nửa còn thiếu.”. Chú Thòn vui vẻ bằng lòng. Hỏi vậy: giá kí lô tôm khô mà bé Chi mua là bao nhiêu?

BTV201b – Đây là một trò chơi đoán tuổi đơn giản. Bạn bảo khách cộng tuổi của mình với 90, tuổi nầy phải lớn hơn 10 và nhỏ hơn 110. Trừ kết quả với 100, cộng thêm 1, rồi cho bạn biết kết quả sau cùng. Biết kết quả sau cùng nầy, bạn có thể biết tuổi của khách. Thật vậy, thí dụ tuổi của khách là 47. Khách tính: 47 + 90 = 137, 137 – 100 = 37, 37 + 1 = 38.
Biết kết quả sau cùng 38, bạn chỉ cần cộng thêm 9 để có tuổi của khách!
Mời bạn giải thích trò chơi nầy.

LỜI GIẢI:   Kỳ BK200

image006

 

BTV200a:
Gọi x là tuổi cũ cô gái bây giờ. Theo lời cô gái, thì:
3(x + 3) – 3(x-3) = x => x = 18
Tuổi của cô gái là 18!
Bạn không thể nào tin là cô gái nói thật, vì dù x bằng bao nhiêu, kết quả của hệ thức trên cũng là 18!

BTV200b:
Khi A về đến đích thì B cách A 12 thước.
Khi A về đến đích thì C cách A 18 thước, tức là cách B 6 thước
Khi B về đến đích, tức là B chạy 12 thước, thì C cách B 8 thước, tức là C chạy được 18 – 8 = 10 thước
=> B chạy 12 thước thì C chạy 10 thước => tỉ lệ vận tốc của B và C là 12/10 = 6/5
Gọi X là chiều dài của đường đua. Khi B đến đích, tức là chạy hết đường đua X, thì C chạy được
khoảng đường X – 8.
=> X / (X- 8) = 6/5 => X = 48 thước
Tóm lại: Đường đua dài 48 thước.

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK202

 
%d bloggers like this: