ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN205

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK205  –  Bài:  DVSN205SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC205

image004

TOÁN VUI

BTV205a – Tý tham gia chạy việt dã. 1/5 số người chạy trước Tý bằng 4/7 số người chạy sau Tý.
Hỏi vậy: có bao nhiêu người tham dự trong cuộc đua chạy việt dã nầy, biết rằng số nầy không quá
30 người?

BTV205b – Tìm góc hợp bởi kim ngắn và kim dài của đồng hồ lúc 3 giờ 20 phút.

LỜI GIẢI: Kỳ BK204

image006

 

BTV204a:
Từ tiếng thứ nhất đến tiếng thứ bảy có 6 khoảng cách giữa 2 tiếng liên tiếp.
Từ tiếng thứ nhất đến tiếng thứ mười có 9 khoảng cách giữa 2 tiếng liên tiếp.
Với 6 khoảng cách, chuông mất 7 giây thì với 9 khoảng cách, chuông mất:

7 giây x 9 / 6 = 10.5 giây

Lúc 10 giờ chuông gỏ 10 tiếng trong 10.5 giây

BTV204b:
Gọi x và y lần lượt là khoảng đuờng bằng và khoảng đường dốc.
Trong cả chuyến đi và về, ông Tâm đã đi khoảng đường bằng 2x với vận tốc 4 km/giờ
=> Thời giờ ông Tâm đi đường bằng 2x/4 = x/2 giờ
Lúc lên dốc, ông Tâm đã đi khoảng đường y với vận tốc 3 km/giờ, tức là trong y/3 giờ.
Lúc xuống dốc, ông Tâm đã đi khoảng đường y với vận tốc 6 km/giờ, tức là trong y/6 giờ.
=> Thời giờ ông Tâm đi đường dốc bằng y/3 + y/6 = y/2 giờ
Thời gian đi và về bằng 6 giờ.
=> x/2 + y/2 = 6 => x + y = 12 km

Tóm lại: khoảng đường bận đi (hay bận về) của ông Tâm bằng 12 km.

 

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK206

 
%d bloggers like this: