ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN212

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK212  –  Bài:  DVSN212SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC212

image004

TOÁN VUI

BTV212a – Cho 2 số x và y không bằng nhau. Tìm 2 số x và y để có
a) x2 = y2
b) x3 = y3

BTV212b – Mỗi đầu gìờ là có một chuyến xe lửa khởi hành tại điểm A hướng về điểm B. Cũng mỗi đầu giờ là có một chuyến xe lửa khởi hành tại điểm B hướng về điểm A. Hỏi vầy: một chuyến xe lửa khời hành từ A khi đến B thì đã gặp bao nhiêu xe lửa khởi hành từ B? biết rằng xe lửa phải mất 4 giờ đề đi từ A đến B hay ngược lại.

LỜI GIẢI:    Kỳ BK211

image006

 

BTV211a:
Viết abcd dưới dạng khai triển:
ab = 10a + b   và   cd = 10c + d
Điều kiện để  ab x cd  =  ba x dc    là:
(10a + b)(10c + d) = (10b + a)(10d + c)
Khai triển và rút gọn:
100ac + 10bc + 10ad + bd = 100bd + 10ad + 10bc + ac
99ac = 99bd  =>  ac = bd

Tóm lại:         Điều kiện để ab x cd = ba x dc: ac = bd  hay:
Tích số của 2 số hàng chục bằng tích số của 2 số hàng đơn vị.

Thí dụ:           23 x 64 = 32 x 46,  36 x 84 = 63 x 48

 

BTV211b:
Thường thường người giải có khuynh hướng trả lời là vận tốc trung bình bằng:
(40 + 60)/2 = 50 km/giờ. Kết quả nầy sai vì thời gian từ A đến B và từ B trở về A
không bằng nhau.

Gọi T là khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B.
Thời gian anh Sang đi từ A đến B = T / 40
Thời gian anh Sang đi từ B trở về A = T / 60
Như vậy, anh Sang đi khoảng đường 2T trong thời gian (T/40) + (T/60).
Suy ra: vận tốc trung bình của cả chuyến đi và về của anh Sang bằng:
2T / (T/40 + T/60) = 48 km/giờ

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK213

 
%d bloggers like this: