ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN213

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK213  –  Bài:  DVSN213SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC213

image004

TOÁN VUI

BTV213a – Các học sinh trong lớp 10A được thầy giáo hướng dẩn đi viếng một tỉnh nọ bằng xe bus. Mỗi em phải đóng một chi phí như nhau, tổng cộng được $595. Hỏi vậy lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

BTV213b – Tân và Lập cùng chạy đua với nhau trên một đoạn đường dài 100 thước. Tân đến mức đến trước Lập 10 thước. Hai bạn lại đua lần thứ hai. Lần nầy, Tân chấp Lập bằng cách khởi hành 10 thước sau mức khởi hành của Lập. Nếu vận tốc của Tân và Lập trong hai lần đua như nhau, thì ai đến mức đến trước?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK212

image006

 

BTV212a:
a) x và y là 2 số bất kỳ đối nhau qua 0, thí dụ: x = 5, y = -5
b) x và x3 luôn luôn có cùng dấu (cùng dương hay cùng âm)
=> x3 = y3    khi    x = y
Vì x ≠ y, nên không có nghiệm số cho trường hợp b)

BTV212b:
Giả sử xe lửa X khởi hành từ A lúc 14 giờ. Chuyến xe lửa khởi hành từ B 4 giờ
trước đó , tức là lúc 10 giờ vừa đến điểm A nên gặp X.
Đến 18 giờ thì X đến điểm B và gặp chuyến xe lửa bắt đầu khởi hành từ B đề đến A.
=> X gặp tất cả các chuyến xe lửa khởi hành từ B trong khoảng thời gian từ 10
giờ đến 18 giờ, gồm có 9 chuyến lần lượt khởi hành tại B lúc

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  và  18 giờ.

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK214

 
%d bloggers like this: