ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN218

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK218  –  Bài:  DVSN218SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


image002

Hướng dẩn BOC218

image004

TOÁN VUI

BTV218a – Tính S biết rằng:
image006                            image008

BTV218b – Hình “Vành khăn” là phần giới hạn giữa 2 vòng tròn đồng tâm. Cho 2 hình vành khăn A và B như hình vẽ.
Mỗi hình vành khăn có 1 dây cung của vòng tròn ngoài tiếp xúc với vòng tròn trong.
Tính tỉ số diện tích của 2 hình vành khăn A và B khi 2 dây cung nầy có độ dài bằng nhau.

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK217

image006

 

BTV217a:
Gọi x là số con trai của cụ Bá. Mỗi cậu trai của cụ Bá có (x – 1) anh em trai.
Mỗi cậu trai của của cụ Bá có (x-1) đứa con trai, tức là cụ Bá có x(x – 1) cháu nội trai.
Tuổi của cụ Bá bằng số con trai x cộng với số cháu ội trai x(x – 1), tức là:
x + x(x – 1) = x2
= > Tuổi cụ Bá phải là một số chính phương
Trong khoảng 70 và 90, chỉ có một số chính phương là 81 vì 81 = 92.
=> Tuổi của cụ Bá là 81

BTV217b:
Xe hơi thứ nhất bán $6,000, lỗ 20%.
Gọi x là giá mua của xe thứ nhất:
=> x – 20%x = x – 1/5 x = 6,000 => 4x = 30,000 => x = $7,500
=> Giá mua của xe hơi thứ nhất: $7,500
Xe hơi thứ hai bán $6,000, lời 20%.
Gọi y là giá mua của xe thứ hai:
=> y + 20%y = y + 1/5 y = 6,000 => 6y = 30,000 => y = $5,000
=> Giá mua của xe hơi thứ hai: $5,000
Giá mua của 2 xe hơi: $7,500 + $5,000 = $12,500
Tiền bán 2 xe hơi: $6,000 + $6,000 = $12,000
=> Tiền lỗ: $12,500 – $12,000 = $500

Trong việc bán 2 chiếc xe hơi, ông Bá lỗ $500

______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK219

 
%d bloggers like this: