ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN226

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK226  –  Bài:  DVSN226SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC226

image004

TOÁN VUI

BTV226a – Tìm chỗ sai trong bài toán sau đây:
“Xét mười số: 123, 234, 345, 456, 567, 678, 789, 890, 901”.

BTV226b – Đây là một trò biểu diễn vui với một hạt xúc xắc. Bạn bảo khách thảy một hạt xúc xắc 3 lần, mỗi lần thực hiện những phép tính đơn giản theo sự giải thích của bạn:
Thảy hạt xúc xắc lần thứ nhất: Nhân số trên mặt xúc xắc cho 2. Cộng thêm 5 rồi nhân kết quả cho 5 để có số N.
Thảy hạt xúc xắc lần thứ nhì: Cộng số trên mặt xúc xắc với N. Nhân kết quả cho 10 để có số M
Thảy hạt xúc xắc lần thứ ba: Cộng số trên mặt xúc xắc với M. Cho bạn biết kết quả sau cùng
Thí dụ: Thảy hạt xúc xắc lần thứ nhất => 6 => 6 x 2 = 12 => 12 + 5 = 17 => 17 x 5 = 85 = N
Thảy hạt xúc xắc lần thứ nhì => 4 => 4 + N = 4 + 85 = 89 => 89 x 10 = 890 = M
Thảy hạt xúc xắc lần thứ ba => 2 => 2 + M = 2 + 890 = 892
Khách cho bạn biết kết quả sau cùng 892. Bạn trừ bướt 250 để có số 642.
Các con số của kết quả nầy cho biết kết quả của 3 lần thảy hạt xúc xắc: 6, 4 và 2
Mời bạn giải thích trò biểu diễn nầy.

LỜI GIẢI: Kỳ BK225

image006

 

BTV225a:
Gọi x là số mà khi N nhân hay cộng với x có kết quả như nhau. Ta phải giải phương trình:
N + x = N.x
=> x = N / (N – 1)

Thí dụ: N = 2 => x = 2 => 2 x 2 = 2 + 2
N = 9 => x = 9/8 => 9 x (9/8) = 9 + 9/8 (= 81/8)
N = 11 => x = 1.1 => 11 x (1.1) = 11 + 1.1 (= 12.1)

BTV225b:
Sau khi múc 1 ly nước từ bình thứ nhất đựng nước đổ qua bình thứ hai đựng rượu, rồi múc 1 ly rượu đã pha nước từ bình thứ hai đổ trở lại bình thứ nhất, gọi x là dung tích rượu trong bình thứ nhất đựng nước và y là dung tích nước trong bình thứ hai đựng rượu.
Nếu bình thứ nhất chứa x lít rượu thì bình thứ nhất chứa 10 – x lít nước.
Nếu bình thứ hai chứa y lít nước thì bình thứ hai chứa 10 – y lít rượu.

Nếu lấy y lít nước từ bình thứ hai trả về bình thứ nhất, bình thứ nhất sẽ có 10 lít nước:
=> (10 – x) + y = 10 => x = y

Tóm lại: sau khi san qua sớt lại như giả thiết, dung tích rượu trong bình nước và dung tích nước
trong bình rượu bằng nhau.

_____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK227

 
%d bloggers like this: