ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN227

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK227  –  Bài:  DVSN227SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC227

image004

TOÁN VUI

BTV227a – Một sợi dây cháy hết trong 1 giờ. Sợi dây có cấu tạo không đồng đều, có chỗ mập, chỗ ốm.
Có thể dùng sợi dây nầy để đo khoảng thời gian ½ giờ không?

BTV227b – Đây là một bài toán đoán tuổi và số đồng tiền (coin) của khách mà bạn có thể biểu diễn trong các cuộc vui. Bạn bảo khách thực hiện những phép tính sau đây mà không cho bạn biết:
Gấp đôi số tuổi của mình. Cộng thêm 5 rồi nhân kết quả cho 50. Cộng thêm vào đó số đồng tiền khách có trong túi. Nếu không có đồng tiền nào thì thôi. Xong, cho bạn biết kết quả sau cùng.
Bạn sẽ cho khách biết tuổi của khách và số đồng tiền khách có.

Thí dụ: Khách 37 tuổi và có 8 đồng tiền trong túi.
=> 37 x 2 = 74 => 74+ 5 = 79 => 79 x 50 = 3950 => 3950 + 8 = 3958
Khách cho bạn biết kết quả sau cùng 3958. Bạn trừ bớt 250 để có 3708.
Hai số đầu là tuổi của khách 37 và 2 số chót là số đồng tiền mà khách có trong túi!

Mời bạn giải thích trò biểu diễnh nầy.

LỜI GIẢI:    Kỳ BK226

image006

 

BTV226a:
Chỉ có 9 số chớ không phải 10 số!
BTV226b:
Gọi kết quả của 3 lần thảy hạt xúc xắc là a, bvà c.

a => a x 2   => 2a + 5 => (2a + 5) x 5 => 10a + 25 = N
b => b + N => (b + N) x 10 = (b + 10a + 25) x 10 = 100a + 10b + 250 = M
c => c + M = c + 100a + 10b + 250 = abc + 250 = S

S là kết quả sau cùng mà khách cho bạn biết.

Trừ S bớt 250 sẽ cho số abc mà 3 con số a, b, c cho bìết kết quả của ba lần thảy hạt xúc xắc.

 

____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK228

 
%d bloggers like this: