ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN231

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK231  –  Bài:  DVSN231SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


image002

Hướng dẩn BOC231

image004

TOÁN VUI

BTV231a –  Cho 6 số liên tiếp: P, Q, R, S, T, U không theo thứ tự thoả những điều kiện sau đây:

Q nhỏ hơn P 2 đơn vị
P nhỏ hơn T 3 đơn vị
R nhỏ hơn S 2 đơn vị

Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

BTV231b –  Ở một trường học nọ, học sinh bắt buộc phải chọn Anh ngữ hay Nhật ngữ làm môn ngoại ngữ. Có 75% học sinh chỉ chọn Anh ngữ và 55% học sinh chọn Nhật ngữ. Hỏi vậy: có bao nhiêu phần trăm học sinh chọn cà 2 môn Anh ngữ và Nhật ngữ?

LỜI GIẢI: Kỳ BK230

image006

 

BTV230a:
Nhận xét của bạn tên Trắng chứng tỏ rằng áo của bạn là màu hồng hay màu xanh
Bạn tên Hồng công nhận nhận xét của bạn tên Trắng là đúng chứng tỏ là áo của bạn là màu trắng hay màu xanh.

Suy ra: áo của bạn tên Trắng có màu xanh. Tại sao? Vì nếu áo của bạn tên Trắng có màu hồng thì bạn tên Hồng đã không lên tiếng công nhận nhận xét của bạn tên Trắng!

Tóm lai: bạn Trắng mặc áo xanh, bạn Hồng mặc áo trắng và Xanh mặc áo hồng.

 

TV230b:
Phân tích 1827 thành thừa số nguyên tố:
1827 = 32 x 7 x 29

Nếu mỗi người đóng góp $3, $7, $9 hay 3×7 = $21 thì số người tham dự lần lượt là:
3x7x29 = 609,     32 x 29 = 261   hay   3×29 = 87 => Xe bus chỉ chứa tối đa 75 người.

Nếu mỗi người đóng góp   32 x 7 = $63 thì có 29 người tham dự => không hợp lý

Chỉ có thể có 1 trường hợp có thể nhận được là:

Mỗi người đóng góp: $29
Số người tham dự: 32 x 7 = 63 người

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK232

 
%d bloggers like this: