ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN255

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK255  –  Bài:  DVSN255SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC255


image004

TOÁN VUI


BTV255a – Một đoàn xe hoả dài 100m di chuyển với vận tốt 100m trong 1 phút qua một đường hầm dài 100m. Hỏi vậy, bao lâu thì xe hoả qua khỏi đường hầm?

BTV255b – Bạn có 2 đoạn dây không đồng đều, chỉ có chung một tính chất là, nếu bạn đốt một đầu, chúng sẽ cháy hết đến đầu kia trong 1 giờ. Làm sao với 2 đoạn dây đó, bạn có thể đo được khoảng thời gian 45 phut1?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK254


image006


BTV254a:
Trong tích số (X – A) (X – B) …. (X – Y) (X – Z) có thừa số (X – X) = 0 nên tích số bằng 0

BTV254b:
Phân tích 3895 thàng thừa số nguyên tố:
3895 = 5 x 19 x 41
Nếu số tiền mỗi người phải trả là $5   => đoàn có 19×41 = 779 người => Không nhận được
Nếu số tiền mỗi người phải trả là $19 => đoàn có 5×41 = 205 người => Không nhận được
Nếu số tiền mỗi người phải trả là $41 => đoàn có 5×19 = 95 người => Nhận được
Còn các trường hợp khác cũng không nhận được.

Tóm lại: đoàn du lịch gồm 95 người.

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK256

 
%d bloggers like this: