ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN259

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK259  –  Bài:  DVSN259SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC259
TOÁN VUI


BTV259a – 4 người thợ đào 4 cái lổ sâu trong 4 ngày. Hỏi vậy: một người thợ đào nửa cái lổ trong bao nhiêu ngày?

BTV259b – Một trăm học sinh sắp hàng ngay ngắn thành 10 hàng 10 cột. Tính theo từng cột thì trò Tý cao nhất trong cột của nó. Tính theo hàng thì trò Sửu thấp nhất trong hàng của nó.. Hỏi vậy, giữa Tý và Sửu, ai cao hơn ai?

LỜI GIẢI:      Kỳ BK258

BTV258a:
Hai con lừa đối mặt nhau nên thấy mặt nhau dễ dàng!

BTV258b:
Bán kính của 3 bánh pizza lần lượt là 5 cm, 4 cm và 3 cm.
Diện tích của 3 bánh pizza làn lượt là 25π cm2, 16π cm2 và 9π cm2
=> Diện tích bánh lớn bằng tổng số diện tích 2 bánh nhỏ.

Suy ra cách chia như sau:

Cắt mỗi bánh làm 2 nửa bằng nhau => 3 nhát cắt
Chia 3 bánh pizza làm 4 phần bằng nhau (về diện tích!)
Phần 1, Phần 2: nửa bánh pizza lớn đường kính 10 cm
Phần 3, Phần 4: nửa bánh pizza đường kính 8 cm + nửa bánh pizza đường kính 6 cm

Mỗi phần bánh có diện tích 12.5π cm2


___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK260

 
%d bloggers like this: