ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN268

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK268  –  Bài:  DVSN268SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC268
TOÁN VUI
LỜI GIẢI:     Kỳ BK267

BTV267a:
Muốn có 31 xu, bạn phải có 1 số lẻ đồng 5 xu.
Có 3 cách để có 31 xu như sau:

1 đồng 10 xu + 3 đồng 5 xu + 3 đồng 2 xu = 10 + 15 + 6 = 31 xu
1 đồng 10 xu + 1 đồng 5 xu + 8 đồng 2 xu = 10 + 5 + 16 = 31 xu
2 đồng 10 xu + 1 đồng 5 xu + 3 đồng 2 xu = 20 + 5 + 6 = 31 xu

BTV267b:
Giải phương trình:    9 x (edcba) = abcde

= > 9 (10000e + 1000d + 100c + 10b + a) = 10000a + 1000b + 100c + 10d + e
=> 10000(9e – a) + 1000(9d – b) + 100(9c – c) + 10(9b – d) + 9a – e = 0

1) 9a – e = 0 => 10a – (a + e) = 0 => a + e = 10
Chọn a = 9, e = 1 => 10a – (a + e) = 80 hay 0 giữ 8

2) 10(9b – d + số giữ 8) = 0 => 9b – d + 8 = 0
Chọn d = 0, b = 8 => 9b – d + 8 = 80 hay 0 giữ 8

3) 100(8c + số giữ 8) => 8(c + 1)
Chọn c = 9 => c + 1 = 10 hay 0 giữ 1 => 8(c + 1) = 80 hay 0 giữ 8

4) 1000(9d – b + số giữ 8) = 0 => – 8 + 8 = 0
= > Một nghiệm số của bài toán là:
a = 9, b = 8, c = 9, d = 0, e = 1 hay N = 98901, M = 10989

Bài toán trên có thể phát biểu khác như sau:

“Tìm 1 số có 5 con số mà số đó đọc ngược là 1 ước số của số đó”


____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK269

 
%d bloggers like this: