ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN272

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK272  –  Bài:  DVSN272SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC272
TOÁN VUI

BTV272a –   Tìm số N nhỏ nhất sao cho khi:
– chia cho 2 có dư số là 1, chia cho 6 có dư số là 5 (1)
– chia cho 3 có dư số là 2, chia cho 7 có dư số là 6 (2)
– chia cho 4 có dư số là 3, chia cho 8 có dư số là 7 (3)
– chia cho 5 có dư số là 4, chia cho 9 có dư số là 8 (4)

BTV272b –   Trong một hệ thống thập phân, người ta loại ra số 6 vì 6 là 1 số hoàn hảo (số mà các ước số, không kể số đó, có tổng số và tích số bằng nhau, 1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3 ) được dùng riêng cho một nhiệm vụ gì đó. Trong hệ thống đó, số thập phân 125 được viết như thế nào? thấy 6 hình tam giác?

LỜI GIẢI:        Kỳ BK271

______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK273

 
%d bloggers like this: