ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN277

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK277  –  Bài:  DVSN277SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC277TOÁN VUI

BTV277a – Trong 1 làng nọ, có 29 gia đình. Mỗi gia đình có 1, 2 hay 3 chiếc xe đạp. Số gia đình có 1 xe đạp và số gia đình có 3 xe đạp bằng nhau. Hỏi vậy: số xe đạp trong làng là bao nhiêu?

BTV277b – Giải bài toán mẫu tự:
AB x A x B = BBB

LỜI GIẢI: Kỳ BK276
BTV276a:
a)      (3!)(5!) = 3 x 2 x 5! = 6 x 5! = 6!
(3!)(5!)(7!) = (6!)(7!) = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x7! = 10 x 9 x 8 x 7! = 10!

b)      (4!)(23!) = 4 x 3 x 2 x 23! = 24 x 23! = 24!

BTV276b:
Giả sử cậu ngồi bên trái là Phúc (luôn nói thật)
=> Cậu ngồi giữa là Phúc => không được vì chính cậu là Phúc
Giả sử cậu ngồi giữa là Phúc
=> Cậu không thể nói tên cậu là Lợi => không được
Giả sử cậu ngồi bên phải là Phúc
=> Cậu ngồi giữa tên Vạn => Cậu ngồi bên trái tên Lợi.
Tóm lại: Trên ghế dài, 3anh em ngồi theo thứ tự từ trái: Lợi, Vạn, Phúc

_____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK278

 
%d bloggers like this: