ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN279

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK279  –  Bài:  DVSN279SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC279TOÁN VUI

BTV279a –   150 sinh viên ghi tên học kế toán. Kết quả có 70% được lên năm hai, 2/3 số nẩy được lên năm thứ ba. Cứ 14 sinh viên thì có 3 sinh viên không đậu ra trường. Hỏi vậy có bao nhiêu học sinh đậu ra trường?

BTV279b –   Cô Lan đầu tư $1,000 vào ngân hàng ngày 1 tháng 4 năm 2005 với lợi tức hàng năm 8% . Nếu không đủ năm, tiền lời được tính tỉ lệ với tháng tiền còn trong ngân hàng. Cô Lan rút hết tiền vào ngày 1 tháng 7 năm 2007. Hỏi vậy: tiền lời cô Lan được là bao nhiêu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK278
BTV278a:
Tên của chó mẹ là “Gì”

BTV278b:
Gọi S là size của giày bạn và Y là năm sinh của bạn. Các phép tính có thể gom lại như sau:
(S x 5 + 50) x 20 + 1015 – Y
= > 100S + 50 x 20 + 1015 – Y
100S + 1000 + 1015– Y
100S + 2017 – Y
2017 – Y chính là tuổi của bạn tính xổm đến năm 2017!
Nếu viết tuổi của bạn bằng 2 con số, thí dụ (ab), thì:
100S + 2017 – Y = 100S + (ab) = (Sab)
Đó là một số gồm 3 con số mà con số hàng trăm S là size giày và 2 con số chót là tuổi của bạn!

Chú thích: Sang năm 2018, bạn phải sửa 2017 thành 2018!


__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK280

 
%d bloggers like this: