ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN280

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK280  –  Bài:  DVSN280SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC280TOÁN VUI

BTV280a –  Tìm 2 số N và M nhỏ hơn 50 sao cho N/M = 1.175.

BTV280b –  Thầy giáo mua 72 mấy điện toán cho trường với giá tổng cộng S là $AU _765_ . Hai con số đầu và cuối của số tiền không đọc được vì quá mờ nhạt. Bạn tính xem giá của một máy điện toán là bao nhiêu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK279
BTV279a:
Số sinh viên lên năm thứ hai bằng 150 x 70% = 105.
Số sinh viên lên năm thứ ba: 2/3 x 105 = 70
Số sinh viên không đậu ra trường 70 x 3/14 = 15
Số sinh viên đậu ra trường: 70 – 15 = 55 sinh viên

BTV279b:
Tiền lời trọn năm 2006 là $1000 x 8% = $80
Trong năm 2005, tiền lời chỉ tính cho 9 tháng (từ tháng 4 đến tháng 12) hay 3/4 năm.
=> Tiền lời năm 2005: $80 x 3/4 = $60
Trong năm 2007, tiền lời chỉ được tính 6 tháng (từ tháng 1 đến tháng 6) hay 1/2 năm.
=> Tiền lời năm 2007: $80 x 1/2 = $40

Tóm lại: tiền lời cô Lan nhận được: $80 + $60 + $40 = $180

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK281

 
%d bloggers like this: