ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

KQNC03 – Hình Lôgic

(Chú thích: Bài nầy đã đăng trong đặc san số 7 của “Hội Ái Hữu Petrus Ký”, tháng 12 năm 2009)

=====================================================================================

Hình Lôgic, dịch từ chữ “Figure Logic”, là tên của một trò chơi giải trí vể lý luận toán học do tạp chí chuyên về các trò chơi Dell giới thiệu đầu tiên. Trò chơi nầy tựa như trò chơi Ô Chữ với các số, thay vì chữ, được điền vào những ô trống theo những lời chỉ dẩn, trong một mạng ô vuông tạo thành bởi nhiều đoạn thẳng ngang và dọc. Mạng có nhiều ô được tô đen. Mỗi ô trống chứa một con số từ 0 đến 9. Các con số nằm trên cùng một hàng hay một cột và giới hạn bởi 2 ô đen hay bìa của mạng, hợp thành một số. Các số nằm trên một hàng của mạng được đọc từ trái sang phải. Các số nằm trên một cột của mạng được đọc từ trên xuống dưới. Một số chiếm hơn 1 ô không thể bắt đầu bằng 0. Lời chỉ dẩn của Hình Lôgic là những hệ thức liên lạc giữa các số phải điền vào mạng. Người giải Hình Lôgic phải vận dụng lý luận toán học để giải mã những hệ thức liên lạc nầy mà tìm ra những số phải điền. Những Hình Lôgic đơn giản, chủ yếu không đặt căn bản trên những liên hệ giữa các số phải điền vào mạng, cũng còn được gọi là Ô Số (Cross Number).

Trong một Hình Lôgic, các số có thể suy ra từ các lời chỉ dẩn bằng nhiều cách, thí dụ như sau:

a) Trực tiếp từ lời chỉ dẩn.
Thí dụ: Bình phương của 87 => 7569
Số nguyên tố nhỏ nhất có 2 con số => 11
b) Suy ra từ lời giải ở một nơi khác trên hình.
Thí dụ: 2D = 4N – 40, nếu 4N = 625 => 2D = 585
c) Lời chỉ dẩn đôi khi chỉ cho biết một phần của lời giải mà thôi. Lời gỉải rõ phải nhờ tới
những điều kiện khác.
Thí dụ: 8D là 1 số nguyên tố
d) Một lời giải có thể liên quan đến một lời giải khác một cách không xác định rõ ràng.
Thí dụ: 5N là một bội số của 7D
6N là 8D với các con số thay đổi vị trí
e) Lời chỉ dẩn có thể dẩn tới một lời chỉ dẩn khác.
Thí dụ: 2D xem chỉ dẩn của 5N
f) Nhiều lời chỉ dẩn có thể ghép chung với nhau.
Thí dụ: 2N, 7D, 9N chứa tất cả các con số từ 1 đến 9
g) Những Hình Lôgic khó thường có những lời chỉ dẩn lả những hệ thức liên quan giữa các
số phải điền. Người giải phải vận dụng những suy luận toán học để tìm ra lời giải của
hình.
Thí dụ: 1N = 7D + 10, 2N = 8N + 3 x 4D, vv…

Hệ thức sau cùng chứng tỏ số 2D có con số tận cùng bằng 5
=> Số tận cùng của số 4N cũng là 5
Mà 4N bằng bình phương của số 1N
=> Con số tận cùng của 1N phải là 5
Vì 3D = 1N + 1 nên số tận cùng của 3D phải là 6
=> Con số đầu của số 4N cũng là 6
Số 4N có số hàng trăm là 6, hàng đơn vị là 5 và là bình phương của
số 1N có 2 con số và tận cùng bằng 5.
=> 4N = 625 và 1N = 25
=> 3D = 1N + 1 => 3D = 26
=> 2D = 20(1N + 4) + 5 = 20(25 + 4) + 5
2D = 585
=> 3N = 9 x 1N – 3D + 19 = 9 x 25 – 26 + 19
3N = 218
=> 1D = 3N – 6 => 1D = 212

* * *

Bạn chắc đã quen cách lý luận toán học trong các bài toán Hình Lôgic. Bây giờ, mời bạn yêu thích Hình Lôgic giải một bài toán Hình Lôgic khác như sau:

Tóm lại, lời giải của Hình Lôgic 2 là:

Giải bài toán Hình Lôgic rút lại là tìm trị số của ẩn số x.

Xét trường hợp x = 14, 5N = 17
=> 1D = 15 x 19 = 285
=> 5N bắt đầu bằng 5 => Không nhận được
Còn lại trường hợp x = 12, 5N = 15
=> 1D = 13 x 17 = 221
=> 5N bắt đầu bằng 1 => Nhận được

Tóm lại, lời giải của Hình Lôgic 4 nhận được với trị số x = 3D = 12.

Bốn Hình Lôgic 1, 2, 3 và 4 trong bài viết nầy do chính tác giả soạn thảo. Vì Hình Logic rất khó soạn, nên các tác giả khác thường đề “giữ bàn quyền” (như Jim Loy chẳng hạn) . Tác giả cũng vậy, xin được “giữ bản quyền” cả 4 Hình Lôgic trong bài viết nầy!

Nếu bạn nhận thấy có điều gì dư thừa trong lời chỉ dẩn, sai sót hay không rõ ràng trong lời giải, hay có lời giải khác, xin cho tác giả được biết. Tác giả thành thật cám ơn.

Hồ văn Hoà (Thuận Hoà)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: