ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

KQNC07 – Trung tuyến và trọng tâm của tam giác

Độ dài trung tuyến theo 3 cạnh của tam giác

Trong bài viết trước “Về một công thức tính diện tích tam giác”, tác giả đã chứng minh trực tiếp công thức tính diện tích của một tam giác theo 3 cạnh của tam giác như sau:Tóm lại, ta có tính chất:

Ba đường trung tuyến của tam giác chia tam giác thành 3 tam giác có cùng diện tích và thành 6 tam giác nhỏ cùng diện tích.

Nối MN, MP, PN để có tam giác MNP. Bốn tam giác APN, BMP, CNM và MNP có diện tích bằng nhau và bằng 1/4 diện tích tam giác ABC.

Xem 2 áp dụng rất hay của Trọng tâm và Trung tuyến  trong 2 bài “Kết Quả Nghiên cứu”
kế tiếp:

1)   Cách vẽ một hình bát giác đều có diện tích cho sẵn
2)  Cách vẽ một hình lục giác đều có diện tích cho sẵn

 

Thuận Hoà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: