ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài SDC027


SUDOCALC: Bài SDC027


image002

Lời giải Bài SDC026


image004


__________________________________________
Xem lời giải kỳ tới trong Bài SDC028

 
%d bloggers like this: