ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU103


Thực tâp gỉải Sudoku – Bài 103


Trình độ:     Khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                       Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô có 2 trị khả dụng.

 

image002

A)  Khảo sát các Dãy Khối Ngang, các Dãy Khối Dọc với các Quy Luật Căn Bản đơn giản
và Điền số liên hoàn.

image004

B) Kiểm soát tổng quát. Bổ túc các điền số có thể. Áp dụng các Quy luật đã biết
và Điền số liên hoàn.

B4 = 4       (SCC trên hàng B)
A4 = 3       (SCC trong khối 2)
H9 = 9       (SCC trên cột 4)

 

C) Để có thể áp dụng các Quy luật liên quan đến Trị khả dụng, ta cần biết
      Trị khả dụng của tất cả các ô trống của khung Sudoku.

image008

image010

image002

 
%d bloggers like this: